نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- مهری اسدی

2- سیدمصطفی رضوی

3- مقصود فراستخواه

چکیده مقاله

يكي از اقدام هاي اثرگذار براي رفع معضلات اجتماعي و از جمله كودكان خياباني، به كارگيري فعاليت هاي كارآفرينانه اجتماعي در جامعه است . براي اين كه بتوان زمينه كارآفريني اجتماعي را در جامعه ايجاد كرد و سپس بر مبناي آن به حل اين معضل اجتماعي پرداخت، نياز به الگويي در اين زمينه در كشور است . از اين رو هدف اين پژوهش كه با روش تحقیق کیفی انجام شده است ،نظريه مبنايي يا نظريه ي برخاسته از داده ها انجام شده است ، تدوین الگوي كارآفريني اجتماعي براي سامان دهي كودكان خياباني در ايران مي باشد. به اين منظور با 22 نفر از اطلاع رسانان كليدي مصاحبه اكتشافي انجام شد . نمونه گيري هدفمند و بر مبناي “اشباع نظري” بود . تجزيه و تحليل داده ها براساس كدگزاري باز ، محوري و انتخابي انجام شد . در مجموع از مصاحبه ها 552 گزاره ي مفهومي اوليه در مرحله ي كدگزاري باز و 114 گزاره مقوله اي در مرحله كدگزاري محوري، به دست آمد و در نهايت در مرحله كدگزاري انتخابي، قضايايي كه روابط تعميم يافته ميان مقولات را منعكس ميكنند، وضوح كافي پيدا کردند و الگوی GT نمايان شد . براساس الگو ، پديده ي اصلي ؛ مسئوليت گمشده در قبال كودكان خياباني است.برچسب ها : کارآفرینی ، کارآفرینی اجتماعی ، کودکان خیابانی ، معضلات اجتماعی ، آسیب های اجتماعی

محل انتشار مقاله

توسعه كارآفريني، سال سوم، شماره دوازدهم، تابستان 1390 ، از ص 65-83

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- فرنوش اعلامی

2- حمید رحیمیان

چکیده مقاله

هدف این پژوهش ارائه راهبردهایی به منظور آموزش و توسعه کارآفرینان اجتماعی در ایران می باشد که به روش آمیخته انجام گرفته است . در بخش کیفی با 12 کارآفرین اجتماعی که به روش هدفمند انتخاب شدند ، مصاحبه عمیق انجام گرفت و اشباع نظری  حاصل گردید و سپس به روش نظریه برخاسته از داده ها و روش روایتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . کارآفرینان اجتماعی ، عواملی چون فرهنگ سازی و آگاهی بخشی عمومی ، مطالعات تطبیقی و الگوبرداری ، راهبری اثربخش تر نهادهای سیاسی و اجتماعی ، توسعه فعالیت های مربوط به آموزش کارآفرینان اجتماعی و نهادینه سازی کارآفرینی اجتماعی را در نظام آموزشی را موثر در آموزش و توسعه کارآفرینان اجتماعی در ایران بیان می کنند .برچسب ها : کارآفرینی ، کارآفرینی اجتماعی ، توسعه کارآفرینی ، آموزش کارآفرینی ، نظام آموزشی ، فرهنگ سازی

محل انتشار مقاله

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،  سال اول ، شماره 2 ، پاییز 1393 ،ص 121-103

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- زهرا آراستی

2- فریناز فتحی

3- آرین قلی پور

چکیده مقاله

باور کارآفرینان اجتماعی به ارزشهای نهایی چون عدالت اجتماعی، تساوی حقوق، پایداری و حل مشکلات اجتماعی نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی در رفتار و عملکرد آنان نقشی مهم دارد. این مطالعه با استفاده از روش تحقیق کمّی از نوع معادلات ساختاری در جامعه آماری کارآفرینان برتر ملی نبود ثبات  و  تجربه گرایی  ،وظیفه گرایی  ، برون گرایی به شناسایی تأثیر چهار ویژگی شخصیتی عاطفی بر قصد کارآفرینانه اجتماعی پرداخته است. نتایج مدل معادلات ساختاری با نرم افزار PLC نشان میدهد که وظیفه گرایی دارای تاثیر مثبت و نبود ثبات عاطفی دارای تاثیر منفی بر قصد کارآفرینانه اجتماعی است .برچسب ها : کارآفرینی ، کارآفرینی اجتماعی ، عدالت اجتماعی ، PLC ، کارآفرینان برتر

محل انتشار مقاله

فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های 27 و 28 ، زمستان 1390 و بهار 1391 ، صفحات 153-173

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- حسن بودلایی

2- محمد خانباشی

3- غزاله فراهانی

چکیده مقاله

بحث مربوط به شایستگی ها در ادبیات کارآفرینی، در مراحل اولیه خود به سر می برد . مطالعه تجارب زیسته می تواند نقش موثری در شناخت و توسعه شایستگی های کارآفرینان اجتماعی ایفا نماید. کارآفرینان اجتماعی افراد برانگیخته ای هستند که برای غلبه بر مسائل اجتماعی دارای شایستگی های
ویژه ای می باشند. تاکنون پدیده شایستگی ها در حوزه کارآفرینی اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیسته شش کارآفرین مشارکت کننده را با هد کشف و توصیه شایستگی های آن ها مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق جهت گردآوری داده ها از مصاحبه های
عمیق نیمه ساختارمند بهره برده است. فرایند تحلیل در سه سطح کلان انجام شد. در سطح سوم تحلیل، حاصل یکسان سازی افق های فکری، تعداد 51 افق مربوط به کارآفرینی مردمی و 52 افق مربوط به کارآفرینی اجتماعی با 51 مورد تشابه بود. در سطح دو ، توصیفات منسجم روایات به تفکیک دو نوع کارآفرینی اجتماعی شکل گرفت و در بالاترین سطح انتزاعی تحلیل، ادغام ساختاری توصیه های منسجم انجا شد. بر اساس یافته های این پژوهش، شایستگی های کارآفرینانه ، مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی های مدیریتی و کارآفرینانه و عمومی و همچنین ویژگی های ذاتی و رفتارهای مشخصی است که کارآفرینان را قادر می سازد تا فعالیتهای کارآفرینانه را به انجا برسانند. متناقض با یافته های پیشین، تفاوت فاحشی در ماهیت شایستگی های کارآفرینان فردی و سازمانی مشاهده نشد؛ به عبارت دیگر ماهیت فعالیت فردی یا سازمانی و چرخه عمر در کارآفرینی اجتماعی شایستگی های متفاوتی را طلب نمی کند و صرفاً بر حسب شرایط نوع کاربرد آن ها متفاوت است.برچسب ها : کارآفرینی ، کارآفرینی اجتماعی ، شایستگی کارآفرینانه

محل انتشار مقاله

چشم انداز مدیریت دولتی ، شماره 15 ، پاییز 1392 ، ص 165-139

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- منوچهر انصاری

2- محمود احمدپور داریانی

3- زهرا بهروز آذر

چکیده مقاله

کارآفرینی اجتماعی یكي از انواع كارآفريني است كه با رويكرد كارآفرينانه به رفع نيازهاي اجتماعي كه به آن توجه نشده ، مي پردازد . از آن جا كه تلاش دولت مردان و اقدام هاي بشردوستانه و عملكرد نهادهاي بخش اجتماعي به طور كامل پاسخ گوي انتظارها نيست، براي توسعه الگوها و روشهاي نوين به توسعه كارآفريني اجتماعي نياز داريم.در اين پژوهش كه از نوع تحقيق هاي توصيفي و از شاخه ي هم بستگي است، ويژگي هاي فردي اثرگذار بر توسعه  كارآفريني اجتماعي در موسسه هاي خيريه ي استان تهران، بررسي شده است و ابزار تحقيق پرسش نامه بوده و شامل 7 متغير است . توسعه ي كارآفريني اجتماعي، متغير وابسته و متغيرهاي ويژگي هاي روان شناختي كارآفرينانه، زمينه هاي جمعيت شناختي عمومي بين كارآفرينان، ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري كارآفرينان اجتماعي، سرمايه ي اجتماعي و مسئوليت اجتماعي متغير مستقل هستند . افراد فعال در سازمان هاي خيريه ي استان تهران به عنوان جامع ه ي آماري در نظر گرفته شده و پس از تعيين حجم نمونه آماري، پرسش نامه ها توزيع و جمع آوري شد . بر اساس نتايج، كارآفرين اجتماعي، از نظر ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري داراي ابعاد مشتركي با
كارآفرين اقتصادي است اما، افزون بر اين داراي ابعاد شخصيتي و رفتاري خاص خود بوده و دو ويژگي برخورداري از سرمايه ي اجتماعي فردي و مسئوليت پذيري اجتماعي، از شاخصه هاي مهم كارآفرين اجتماعي هستند و نقش به سزايي در توسعه ي كارآفريني اجتماعي توسط كارآفرينان اجتماعي دارند.برچسب ها : کارآفرینی ، کارآفرینی اجتماعی ، مسئولیت اجتماعی

محل انتشار مقاله

فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 12 ، شماره 4، تابستان 97 ، صفحات 57-78

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- غلام مصطفی پاداش

2- مهیم شیهکی تاش

چکیده مقاله

در عرصه بين المللي و رويكردهاي جديد توسعه از جمله رويكرد توسعه اجتماعي، بر مشاركت بخش سوم و سازمانهاي غيردولتي، در سازماندهي كودكان كار و خياباني و ارائه خدمات رفاهي به آنان تاكيد شده است .هدف كار آفريني اجتماعي تأمين نيازهاي اجتماعي، حل مسائل عمومي و تحقق مأموريت هاي اجتماعي است.يكي از اقدام هاي اثرگذار براي رفع معضلات اجتماعي و از جمله كودكان كار وخياباني ، بكارگيري فعاليت هاي كارآفرينانه ي اجتماعي در جامعه است. امروزه به توسعه كارآفريني اجتماعي به عنوان ماموريت اجتماعي وانسان دوستانه و يكي از راهكارهاي حل برخي مسايل وآسيب هاي اجتماعي توجه مي شود.مقاله حاضر برگرفته از نتايج پژوهشي است كه با هدف بررسي وضعيت كودكان خياباني در يكي از شهرهاي ايران براساس طرح پژوهش آميخته (كمي وكيفي)انجام گرفته است. براي دستيابي به اطلاعات و داده ها،ابزارهاي پرسشنامه ، مصاحبه با گروهي از كارشناسان و متخصصان ،به كارگرفته شده است. لذا ما در اين مقاله قصد داريم با مروري بر مسئله آسيب هاي اجتماعي مخصوصا كودكان خياباني و همچنين توسعه كارآفريني اجتماعي با نتيجه گيري در اين زمينه پيشنهادها و راهكارهايي را براي تسهيل توسعه كارآفريني اجتماعي مطرح كنيم.

محل انتشار مقاله

پژوهشکده دولت اسلامی

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- اصغر پناه زاده

2- غلام حسین حسینی نیا

3- محمد محرم زاده

چکیده مقاله

کارآفرینی اجتماعی یکی از ابعاد مهم و رو به گسترش در فعالیت هاي کارآفرینی بسیاري از کشورها می باشد. کار آفرین اجتماعی پدیده نوظهور است که میان سازمان هاي غیردولتی رواج گردیده است که با انجام فعالیت هاي اجتماعی مخاطره آمیز، کسب و کار با هدف هاي اجتماعی سعی در ایجاد ارزش هاي اجتماعی و رفع مشکلات و معظلات اجتماعی دارد. در کشور ما حمایت دولت از افراد و گروه هاي کارآفرینی و جهت حل معظلات بیکاري و پیامد هاي مخرب ناشی از آن از یک سو و از سوي دیگر توجه به موسسات و مراکز
دانشگاهی به بحث اقتصادي کار آفرینی باعث شده که از جنبه هاي زیست محیطی و اجتماعی کارآفرینی غافل شوند، که می تواند در دراز مدت مشکلاتی را ایجاد نماید. این موضوع در روستا ها که از توسعه صنعتی برخوردار نبوده بیشتر به چشم می خورد. از طرف دیگر ابعاد قابل توجه و تامل توسعه، بعد اجتماعی آن می باشد، که می توان کارآفرینی اجتماعی را محور توسعه روستاها دانست. این مقاله ساختارهاي کارآفرینی اجتماعی را بررسی کرده و ضمن مقایسه آن با سایر ابعاد کار آفرینی و اهمیت کاربرد آن در تحقیق توسعه پایدار اجتماعی به ویژه توسعه پایدار روستاها پرداخته است و نیزاهمیت به کارآفرینی اجتماعی در راستاي کارآفرینی روستایی باعث ایجاد ارزش هاي اجتماعی و شخصیتی شده و این امر باعث ایجاد انگیزه فعالیت هاي مؤثر و کار آمد در راستاي توسعه پایدار اقتصادي و پیشرفت روستاها می شود.

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- عباسعلی رستگار

2- بهنام گلشاهی

3- ناهید درستکار احمدی

چکیده مقاله

بروز آسیب هاي اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه ریزي در این حوزه،امکان ادامه ي رشد طبیعی و زندگی کودکان را مختل و جوامع را با پدیده ي نوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازي کودکان کار و خیابان بر مبناي مطالع هاي توصیفی همبستگی بوده است. جامعهي آماري پژوهش شامل کارکنان ستادهاي توانمندساز شهر تهران به تعداد 600 نفر میباشد. ابزار جمع آوري دادهها پرسش نامه ي 39 سؤالی است که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ  گردیده است. نتایج نشان داد که گر چه وجود مؤلفه هاي سرمایه ي اجتماعی اعم از اعتماد، انسجام و مشارکت در بین کارکنان ستادهاي توانمندساز به شکل مستقیم بر ارتقاء توانمندي هاي کودکان کار و خیابان تأثیرگذار نبوده است، ولی شکل گیري روابط اجتماعی مستحکم بین مددکاران موجب خلق شبکه هاي گستردهي ارزش ساز اجتماعی با رویکرد کارآفرینانه گردیده و ظرفیت سازي در کودکان آسیب پذیر را به صورت غیر مستقیم فراهم ساخته است.

محل انتشار مقاله

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،  سال اول ، شماره 2 ، پاییز 1393 ،ص 121-103

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- جواد شکوهی

2- حفصه رئیسی

3- نورمحمد یعقوبی

چکیده مقاله

هدف اصلی پژوهش، شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توسعه کارآفرینی اجتماعی در حوزه زنان سرپرست خانوار است. 37 استراتژی در قالب 7 عامل شامل: عامل سیاستی، نهادی و قانونی، عامل آموزش کارآفرینی و خودکفایی، عامل تسهیلات کسب وکار، عامل شبکهها و سازمانهای غیردولتی، عامل صندوق ها و کانون ها، عامل حمایتهای مشاورهای و عامل خدمات رفاهی،مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی متخصص در حوزهی مربوطه ، خبرگان و کارشناسان کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی زنان سرپرست خانوار می باشد که بهعلت محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری انجام نشد و از روش سرشماری، تعداد 19 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. پس از جمع آوری داده ها به منظور تأیید مؤلفه ها و شاخص ها از آزمون دوجمله ای و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی الویت بندی عوامل صورت گرفت.یافته های تحقیق نشان میدهد عوامل سیاستی، نهادی و قانونی از دید خبرگان در رتبه نخست عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان سرپرست خانوار است و عامل تسهیلات کسب وکار در رتبه دوم قرار گرفته ،همچنین از 37 استراتژی تعیین شده، استراتژی های بیمه زنان سرپرست خانوار، پشتیبانی و خدمات بازاریابی محصولات و ارائه تسهیلات اشتغال به زنان خانوار، به ترتیب رتبه های اول تا سوم قرار گرفته است

محل انتشار مقاله

فصلنامه علمي – پژوهشي زن و جامعه، سال نهم، شماره سوم، پاییز 93

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1-جمشید صالحی صدقیانی

چکیده مقاله

موسسه هاي اجتماعي به سازمان هايي اشاره دارد كه هدف شان تامين آن دسته از نيازهاي اساسي انسان هاست كه تامين آن از طريق سازمان هاي تجاري و بخش خصوصي امكان پذير نيست. كارآفرينان اجتماعي كساني هستند كه مسايل اجتماعي را شناسايي و از اصول كارآفريني براي سازمان دهي و مديريت فعاليت هايي كه موجب تغيير هاي اجتماعي ميشوند استفاده ميكنند. اغلب مطالعه ها در زمينه ي كارآفريني به بررسي ويژگي ها و صفت هاي كارآفرينان مي پردازد. در حالي كه شبيه نظريه ي صفت هاي رهبري، دست يابي به اجماع در اين زمينه مشكل است . به همين دليل اين مقاله به بررسي بعد رفتاري كارآفريني اقدام كرده و با استخراج و بررسي اين مشخصه ها و تركيب آن با نوع شناسي كارآفريني، الگوي جديدي را ارايه كرده است . دست يابي به الگوي تحقيق و اعتباريابي آن از طريق روش بررسي خبرگان (دلفي) انجام شد . پس از آماده شدن، پرسش نامه در اختيار 35 نفر از اساتيد، صاحب نظران و مديران سازماني قرار داده شد و پس از جمع آوري و تعديل، پاسخ 26 نفر از آن هايي كه در دور دوم و سوم و تا انتهاي تحقيق همراه بودند، براي تجزيه و تحليل استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه از 15 متغير بررسي شده 6 متغير نوآور ي، باور به كارآفريني، جست وجوي روش هاي جديد براي ايجاد سرما يه اجتماعي، شناسایي و شكار فرصت ها، جست وجوي فرصت هاي جديد و خلاقيت بالاترين رتبه را دارند . با افزودن 6 متغير پيشنهادي از سوي خبرگان در مجموع 21 متغیر رفتاري براي كارآفرينان پيشنهاد شد. در انتها با تركيب الگوهاي مطالعه شده در اين بررسي و به آزمون گذاشتن الگوي مفهومی تحقيق، الگوي كارآفريني اجتماعي با رويكرد رفتاري ارايه شد.

محل انتشار مقاله

توسعه كارآفريني، سال دوم، شماره هفتم، بهار 1389 ، از ص 94-67

عنوان کتاب
معرفی کتاب
ناشر کتاب
دانلود کتاب
عنوان کتاب

کتاب اطلس مناطق محروم

سطح بندی و پهنه بندی مناطق محروم کشور و مزیت های نسبی این مناطق

معرفی کتاب

توسعه هماهنگ و متعادل مناطق مختلف یک کشور ، پیش زمینه ای برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت همگون و یکپارچه آن کشور است . در ایران ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و اجتماعی ، کاهش محرومیت و رفع نابرابری های موجود در مناطق مختلف کشور بوده است .گام نخست در برطرف کردن محرومیت ها در پهنه گسترده ایران اسلامی ، شناسایی و سطح بندی دقیق مناطق مختلف کشور از نظر میزان برخورداری در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و … توسط حاکمیت است . بدون شک ، عدم وجود این نقشه راه ، باعث سردرگمی نهادهای تصمیم گیر در کشور خواهد شد و نه تنها موجب برطرف شدن پایدار محرومیت ها نخواهد شد بلکه باعث هدر رفت منابع کشور و نیروی انسانی خواهد شد . بنیاد برکت به منظور تدوین راهبرد و سیاست مناسب در این زمینه ، از سال 1392 اقدام به تحقیقات وسیعی در این زمینه نمود و نتیجه این تحقیقات را در یک کتاب جامع و در 490 صفحه تحت عنوان اطلس مناطق محروم به چاپ رساند .

ناشر کتاب

جهاد دانشگاهی

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

Sarah H. Alvord
L. David Brown
Christine W. Letts

چکیده مقاله

This study provides a comparative analysis of 7 cases of social entrepreneurship that have been widely recognized as successful. The article suggests factors associated with successful social entrepreneurship, particularly with social entrepreneurship that leads to
significant changes in the social, political, and economic contexts for poor and marginalized groups. It generates propositions about core innovations, leadership and organization and scaling up in social entrepreneurship that produces societal transformation. The article concludes with a discussion of the implications for social entrepreneurship , practice, research, and continued development

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

Catalina Mitra Crisan

Anca Borza

چکیده مقاله

This article emphasizes the meaning of social entrepreneurship and that of corporate social responsibility and the role held in social value creating process. There are several opinions regarding the distinctions between social entrepreneurship and corporate social responsibility considering the implications, the impact and the stimulus. This article will point out our approach regarding Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility based on our research made in Cluj County from northwestern part of Romania, by highlighting their characteristics and the way that both processes influence the social environment. The research was made using two types of questionnaires which were applied to commercial enterprises and NGO’s with social purpose

محل انتشار مقاله

International Business Research

Vol. 5, No. 2; February 2012

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

James Austin
Howard Stevenson
Jane Wei-Skillern

چکیده مقاله

Social entrepreneurship, or entrepreneurial activity with an embedded social purpose, has been on the rise in recent decades. Apartial indicator of this surge is revealed by the growth in the number of nonprofit organizations, which increased 31% between 1987 and 1997 to 1.2 million, exceeding the 26% rate of new business formation (The New Nonprofit Almanac and Desk Reference,2002). However, the dynamic is even more robust, as other forms of social entrepreneurship, beyond that occurring within the nonprofit sector, have also flourished in recent years. The recent boom in social entrepreneurial activity makes a comparative analysis between commercial and social entrepreneurship timely. Social entrepreneurship is still emerging as an area for academic inquiry. Its theoretical underpinnings have not been adequately explored, and This is an Open Access article under the CC BY license.

محل انتشار مقاله

Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action)
conference in Denver, Colorado in November of 2003.

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

S. Trevis Certo

Toyah Miller

چکیده مقاله

Entrepreneurship involves the identification, evaluation,and exploitation of opportunities (Shane & Venkataraman, 2000). In this sense, opportunities represent occasions to bring new products or services into existence such that individuals or organizations are able to sell new outputs at prices higher than their cost of production. (For an excellent review of opportunities and entrepreneurship, see Eckhardt & Shane, 2003.) The implication, of course, in this definition is that the fundamental mission of entrepreneurial activities involves profit generation, and these profits help entrepreneurs to build personal wealth.

محل انتشار مقاله

Mays Business School, Texas A&M University, College Station, TX 77843-4221, U.S.A.

نویسندگان کتاب
معرفی کتاب
ناشر کتاب
دانلود مقاله
معرفی کتاب

The rapid industrial and technological advancements of the last century have led to many breakthroughs, but they have also left us to confront an uncertain future. With real threats of environmental and economic collapse, terrible diseases, over-population, war, terrorism and menacing new forms of weaponry, we have much to overcome. Efforts by our governments and institutions have proven insufficient to reverse these destructive trends. Our best hope for the future of humanity lies in the power and effectiveness of socially motivated, highly empowered, individuals to fight for changes in the way we live, think, and behave.
Those four sentences perfectly capture the case for social entrepreneurship. But they are not unique to our time: the same could have been said 100 years ago, 200 years ago, 300 years ago at the beginning of the Industrial Revolution. One of the great ironies of history is that the solutions to current challenges frequently create new challenges even more menacing. Industries that have improved the quality of our lives have also created new problems that threaten our very existence. Technological innovations that were developed to increase the efficiency of life have frequently been used to increase the efficiency of taking life. We can split the atom, walk on the moon, communicate with another person anywhere in the world in the blink of an eye, and yet poverty, violence, and illness in much of the world are as pervasive as they have ever been….

ناشر کتاب

Oxford University

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- زهرا عمرانی

2- مهدی حقیقی کفاش

3- نادر مظلومی

چکیده مقاله

كارآفريني اجتماعي به معناي انجام فعاليتي نوآورانه و خلق كننده ارزش اجتماعي است كه مي تواند در بخش هاي غيرانتفاعي و تجاري انجام شود . با توجه به اين كه امروزه كارآفريني اجتماعي به عنوان راهكاري اثرگذار و پايدار در راه توسعه ي اقتصادي و اجتماعي كشورها شناخته مي شود و هر روزه توجه بخش هاي گسترده تري از جامعه را به خود جلب مي كند، توجه به اين مفهوم در فضاي كشور ايران نيز ضرورت دارد. اين تحقيق بناي خود را بر اساس الگوي مفهومي آستين قرار داده و با طرح دو سوال اصلي در پي بررسي نگرش
فعالان اجتماعي نسبت به عوامل اثرگذار در توسعه كارآفريني اجتماعي در ايران و نيز اولويت بندي اين عوامل بوده است . جامعه ي آماري تحقيق 108 نفر از فعالان اجتماعي شامل مديران يا بنيا ن گذاران، كارمندان، داوطلبان و حاميان فعال در كسب وكارهاي اجتماعي در بخش هاي انتفاعي و غيرانتفاعي بوده اند. پرسش نامه افزار اصلي تحقيق بوده و در تجزيه و تحليل نتايج، به ترتيب از آزمون كولموگروف اسم يرنوف براي سنجش نرمال بودن داده ها، آزمون ميانگين براي سنجش اثرگذار بودن متغيرها و آزمون فريدمن براي اولويت بندي نتايج به دست آمده از پرسش نامه استفاده شده است . براساس نتايج اين تحقيق، هر پنج عامل معرفي شده در الگوي مفهومي، در توسعهكارآفريني اجتماعي در ايران، اهميت داشته و اولويت آنها به ترتيب عبارت است از: افراد، ماموريت، عوامل زمين هاي، فرصت و سرمايه

محل انتشار مقاله

توسعه كارآفريني، سال دوم، شماره هشتم، تابستان 1389 ، از ص 11-36

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- مهدی کرمانی

2- محمد مظلوم خراسانی

3- حسین بهروان

4- محسن نوغانی

چکیده مقاله

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فقیر با توجه به رشد فزاینده آمار آنها در سالهای اخیر تبدیل به چالشی مهم در ایران شده است . در بین تجربه های متعددی که در این راستا صورت گرفته ، توجه به کارآفرینی به طور عام و کارآفرینی اجتماعی به طور خاص در حال افزایش است . این پژوهش پیرامون بررسی یکی از این تجارب و با هدف تبیین شرایط لازم برای موفقیت چنین تجاربی انجام شده است .

محل انتشار مقاله

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، پایيز و زمستان 1394، صص 401 – 491

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- تیمور مرجانی

2- سید صدرالدین صدری

چکیده مقاله

امروزه به توسعه كارآفریني اجتماعي به عنوان مأموریتي اجتماعي و انسان دوستانه، و یکي از راهکارهای حل برخي مسائل و آسیب های اجتماعي توجه مي شود. كارآفریني تأثیری مثبت و مستقیم در بسیاری از فعالیت های مختلف كشورها داشته است ؛ از یک سو ، سبب توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلي مي شود و از سوی دیگر، مي تواند سب بهبود وضعیت اجتماعي و فرهنگي جامعه شود . مقاله حاضر برگرفته از نتایج پژوهشي است كه با هدف بررسي وضعیت كارآفریني اجتماعي در یکي از مناطق شهری شهر تهران بر اساس طرح پژوهش آمیخته (كمي وكیفي) انجام گرفته است. برای دستیابي به اطلاعات و داده ها، ابزار های پرسشنامه، مصاحبه با گروهی از كارشناسان و متخصصان، به كار گرفته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل و آسب های اجتماعي ریشه در بیکاری و عدم اشتغال افراد جامعه دارد، توجه به مقوله كارآفریني اجتماعي مي تواند تا حد زیادی آسب های اجتماعي را تحت الشعاع قرار داده و آن ها را كاهش دهد، لذا این مقاله قصد دارد با مروری بر مسئله آسب های اجتماعي و همچنین كارآفریني اجتماعي با نتجه گیری در این زمینه پبشنهادها و راهکارهایي برای تسهیل توسعه كارآفریني اجتماعي مطرح كند.

محل انتشار مقاله

مدیریت فرهنگ سازمانی
دورة 12 ، شمارة 2، تابستان 1393
صفحات 132 -122

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- نسیم یادگار

2- عباس بازرگان

3- نظام الدین فقیه

چکیده مقاله

كارآفريني اجتماعي به معني فعاليت هاي خلق ارزش اجتماعي نوآورانه است . محققان تاييد كرده اند كه اين پديده، منجر به توسعه ي پايدار اجتماعي و اقتصادي مي شود . ماهيت زمينه اي كارآفريني اجتماعي، ايجاب مي كند كه براي توسعه آن در هر زمينه ي خاص، ابتدا فرايندها و سازوكار هاي خاص آن، شناخته شوند . بنابراين اين پژوهش به دنبال پاسخ گويي به اين سوال است كه : “ابتكارات كارآفرينانه ي اجتماعي جديد در يك كشور در حال توسعه مانند ايران چگونه شكل مي گيرند؟” براي اين منظور از روش تحقيق كيفي، به شيوه ي نظريه برخاسته از داده ها استفاده شده است . مصاحبه هاي عمقي با 9 كارآفرين اجتماعي كه فرايند مورد مطالعه را تجربه كرده اند، انجام شدند . تحليل ساختار ارزش ها و تعاملات كارآفرينان اجتماعي با ديگران، از دوران كودكي تا لحظه ي ايجاد ابتكار اجتماعي شان، منجر به شكل گيري نظريه ي مياني شد . الگوي به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد، مقوله ي اصلي كه منجر به ايجاد ابتكارات كارآفرينانه اجتماعي مي شود گرايش فرد به فعاليت هاي مسئولانه ي اجتماعي است كه ايجاد ابتكار اجتماعي را مطلوب مي كند. چنان چه چنين فردي تحت تاثير شرايط واسطه اي و محيطي ويژه، ايجاد ابتكار اجتماعي را امكان پذير بيابد، راهبردهاي ويژه اي را در پيش مي گيرد كه در نتيجه ي آن ها، ابتكار كارآفرينانه ي اجتماعي جديد، شكل م يگيرد.

محل انتشار مقاله

توسعه كارآفريني، سال چهارم، شماره سيزدهم، پاييز 1390 ، از ص 7-29

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- مارتین، روگر ال. اسبورگ سالی

چکیده مقاله

کارآفرینی اجتماعی جذب کننده استعدادها، پول و توجه می‌باشد اما محبوبیت فزاینده‌اش به تنهایی قطعیت کمی‌ را درباره آنچه که یک کارآفرین اجتماعی هست و کاری که انجام می‌دهد در پی دارد. در نتیجه همه انواع فعالیتهای که هم اکنون انجام می‌گیرند کارآفرینی اجتماعی نامیده می‌شوند. برخی می‌گویند که یک واژه فراگیر برای همه چیزهای خوب است اما نویسندگان معتقدند که تعریف آن دشوار است. حوزه نوظهور کارآفرینی اجتماعی به شدت در حال رشد نمودن است و توجهات زیادی را از بخش های مختلف به خود جلب نموده است. این واژه به کرات از طریق رسانه‌ها مطرح شد، از بخش عمومی ‌منشا یافت، از پردیسهای دانشگاهی شروع گردید و حکایت از راهبردهای متعالی سازمانهای اجتماعی همچون «آشوکا» و «شواب» و «موسسه اسکول» دارد. دلایل محبوبیت و شهرت کارآفرینی اجتماعی فراوانند.

   در اساسی‌ترین سطح، بعضی چیزها به طور ذاتی باعث جذابیت و علاقه‌مندی به کارآفرینان و داستان هایی درباره چگونگی و چرایی انجام کاری که آنها انجام می‌دهند، می‌شود. مردم جذب کارآفرینان اجتماعی می‌شوند مانند سال قبل از دریافت جایزه نوبل توسط محمد یونس، و این به خاطر نتایج مشابه زیادی بود که آنها در کسب و کارهای کارآفرینانی نظیر استیو جابز یافته بودند. این افراد با طرح ایده‌های عالی برای ایجاد محصولات و خدمات جدید که منشا تحول زندگی مردم بود، شده بودند. اما علاقه به کارآفرینی اجتماعی پدیده محبوبیت و شیفتگی مردم را برجسته می‌کند.

محل انتشار مقاله

مجله خلاقیت اجتماعی استنفورد ، سال 2007

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- کیم اسمیت

2- جولی لاندری پترسن

چکیده مقاله

زمانی که آقای فِرِد اسمیث شرکت فدرال اکسپرس را در سال 1971 تاسیس نمود، افراد بسیار قلیلی بر این عقیده بودند که بتوان محموله ای را شبانه و آن هم بدون پرداخت هزینه ای گزاف حمل نمود. آقای اسمیث رویای تحویل محموله به صورت سریع السیر را در سر می پروراند که از سیستم پستی آمریکا متفاوت بوده و سرویس پستی کُند این کشور را در یک شرایط رقابتی قرار میداد. اکثرا افراد فکر میکردند کاری که آقای اسمیث خواهان اجرای آنست غیر ممکن بوده و حتی استاد وی در دانشگاه یال که به مقاله او در دوره کارشناسی که ترسیم کننده این مفهوم بود نمره c را داده بود ، به این نکته اشاره کرد که “این فکر جالب و خوب شکل گرفته است، اما….. این ایده باید عملی نیز باشد”. فدرال اکسپرس تبدیل به یک شرکت حمل بار موفق شد که به واسطه نشان دادن امکان حمل محموله به صورت شبانه توانست انتظارات مشتریان را تغییر دهد. این امر منجر شد تا اداره پست ایالات متحده به این تغییر به واسطه ارائه سرویس مشابه پستی پاسخ دهد….

محل انتشار مقاله

صندوق سرمایه گذاری نیواسکولز

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- عباس عرب

2- محمدرضا آهنچیان

3- حسین کارشکی

چکیده مقاله

زمينه: نياز به كارآفريني اجتماعي در كاهش تبعات بحران بر اقشار آسيب پذير، امري ضروري است. با توجه به آنكه بسياري از مقوله هاي اجتماعي و محيطي حساس به زمان هستند، كوتاهي در تشخيص اهميت كارآفريني اجتماعي و عدم حمايت كافي از آن در اين برهه زماني اشتباه بسيار بزرگي است.
هدف: هدف اين تحقيق بررسي نقش سبك رهبري تحولي مديران در پيش بيني كارآفريني اجتماعي كاركنان و همچنين تطبيق و مقايسه دانشگاه هاي دولتي با دانشگاههاي غيردولتي شهر مشهد از اين حيث بود.

محل انتشار مقاله

ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، دوره سوم، شماره 2، پاييز 96

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

1- محمود قربانی

2- شادی امیرزاده

چکیده مقاله

In this paper the writer investigated the relationship between managers’ problem-solving method and employees’ trend toward participation in organizational decision makings in Mashhad Comprehensive Technology Incubators, Research Centers and Science and Technology Park in 2008-2009. Quality of decisions is made through consolidation of knowledge, expertise, skill and approach of committed people who involved in decision-making process and the resulted synergy of all these factors. As the “decision-making is the major focus of management functions, hence it is so vital for managing organizations and systems. The results of this study are including; there is a direct and significant relationship between manager’s problemsolving method and employees’ trend toward participation in organizational decision makings. And there is no relationship between the matter of emotionality and sensibility in manager’s problem-solving method and employees’ trend toward participation in organizational decision makings. Those employees who their managers have intuitive and logical problem-solving methods are more inclined to participate in organizational decision
makings and vice versa. And finally the researcher has not found any relationship between the employees’ trend toward participation in organizational decision makings of those managers in Incubators, Research Centers and Science and Technology Park

محل انتشار مقاله

World Applied Sciences Journal 12

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

Giovanni Dosi

Mike Hobday

Luigi Marengo

چکیده مقاله

The dominant form of analysis of organisational behaviours and structures, closely drawing from mainstream economics, takes a rather extreme agency approach, seeking to identify the most efficient incentive mechanisms for the coordination of decisions. However, such an incentive-based approach adopts the highly dubious assumption that both the structures for problem-solving and the necessary search heuristics (e.g. ‘rules of thumb’ for decision making) exist, unproblematically, from the outset. Here and throughout the paper, the term ‘problem-solving’ includes all the acts undertaken by individuals and groups within economic organisations (firms) to resolve organisational and technological problems and to conceptualise, design, test and build products and processes.

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
چکیده مقاله

 Introductions/Purpose
Approaches to solving problems
Where do problems come from? (CARs)
Defining some terms
Steps to an effective Problem Solving Strategy (RCA)
Management tools for problem-solving with examples
Summary

محل انتشار مقاله

ASA 2013 Annual Conference

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
چکیده مقاله

Professional workers face more complex jobs and responsibilities
to be performed the last three decades. In the industrial era, jobs
had to fit in fixed conditions, especially when machines needed to
be operated. Vocational education and training nowadays needs
to bridge the learners’ knowledge, skills and thinking repertoire
between leaving regular education and at the start of their job
career.
Regular education focuses mainly on the transfer of stable
curricular goals, while job demands become more and more
complex problem solving, soft skills and strategic thinking. That’s
why the IV4J Project spends special attention to the more and
more dynamic nature of VET skills and attitudes; can they be
trained? Or is it just a case of encouraging apprenticeships to
become more open to unforeseen situations, leave the comfort
zones and become willing to change oneself? This Intellectual Output 3 offers the conceptual framework to interlink Create Problem Solving Methodologies, Controlling Thinking Styles (Di- and Convergent) and finally Problem-based Learning Paradigms Crucial criterion is that the revealed conceptual framework becomes tangible and straightforward so that its impact can easily be grasped and implemented in various VET situations all over Europe. It is hoped that this I.O.3 output can be combined with the output of I.O.4 on the potential of the WEB 2.0 for VET. So far the expectation is that its combined message will be agile and vigorous in its working out. At least this IV4J Project has given optimal efforts to disentangle the two strands and finally blend its operational prescriptions
Please feel welcome to all of you, to rethink our IO3/4 message
and let us know how you see its potential consequences for real
practice VET

محل انتشار مقاله

FA-Magdeburg | Magdeburg, Germany
Euro-net | Potenza, Italy
Omnia | Espoo, Finland
Partas | Dublin, Ireland
University of Utrecht | Utrecht, Netherlands
SBH Südost | Halle, Germany
GoDesk | Potenza, Ital

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
چکیده مقاله

Today, problem solving is no longer an exclusive responsibility of those occupying the executive suite As new and complex business challenges become more widespread, everyone in the organization is
undertaking the duty and responsibility of solving workplace problems A recent survey conducted by AchieveGlobal supports this point of view. Seventy-five percent of respondents answered that everyone in the organization is responsible for solving problems
Today’s business environment dictates that all individuals in an organization need to be prepared and equipped to meet the problem-solving challenge

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
چکیده مقاله

A wide variety of organizational practices have been proposed to support the creation storage and transfer of knowledge, yet it is often unclear how these practices relate to one another in their contribution to organizational performance. This study develops a
categorization system for knowledge management practices based on two dimensions: the practices’ role in the problem-solving process, and the type of problem they address Analysis of survey data supports the proposed framework and uncovers two higher order factors that correspond to the concepts of exploration and exploitation. By focusing attention on the importance of problem solving in transforming knowledge into business value, this research suggests a new way to understand the connection between knowledge management practices and organizational goals

محل انتشار مقاله

Queen’s University
15 April 2001

نویسندگان مقاله
چکیده مقاله
محل انتشار مقاله
دانلود مقاله
نویسندگان مقاله

Kapriniotis Argiris

 

چکیده مقاله

The initial and fundamental intention of this study is to highlight with specific details the difficulties that every project manager face during the decision making and problem solving processes. More specifically this thesis will spotlight the factors which jeopardize our decision ability and provoke significant problems to the organization life cycle. The systemic approach will be mentioned and used to describe how the decision process influenced by the interrelations and interactions among the systems of the organization environment.
The outcome of the above research will be a development of an anthropocentric decision making and problem solving model. To be more precise, the author strongly supports the opinion that the key to success in order to make effective decisions is the human brain. Therefore, the “line to attack” model is a systemic decision approach based upon the essential skills that every decision maker must have in view of analyzing the aspects of the situation, determining clear objectives, designing accurate strategies and finally, implementing profitable decisions. What is more, crucial tools and techniques will be available according to the significant of the decision or problem

محل انتشار مقاله

the School of Business and Management of
City University

فهرست