پالیسی پیچ ؛ چرا ؟ – قسمت یک

  • گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان
  • در این ویدیو آقای دکتر عبدالحمید به توضیحی مختصر درباره علل شکل گیری رویداد پیچ خط مشی می پردازد .

پالیسی پیچ ؛ چرا ؟ – قسمت دو

  • گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان
  • در این ویدیو آقای دکتر عبدالحمید به توضیحی مختصر درباره علل شکل گیری رویداد پیچ خط مشی می پردازد .

راهکار مناسب برای موفقیت در رویداد پیچ خط مشی

  • گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

تفاوت کارآفرینی اجتماعی با بنگاه خیریه

  • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس شریفی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

راهکار بنیاد احسان برای جلب مشارکت مردمی در راستای محرومیت زدایی

  • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس شریفی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

اقدامات بنیاد احسان و بنیاد برکت در راستای محرومیت زدایی در سیستان و بلوچستان

  • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس راشکی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

تلاش بنیاد برکت جهت حفظ نسبت جمعیت روستایی به شهری در سیستان و بلوچستان

  • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس راشکی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

تلاش بنیاد برکت جهت حفظ نسبت جمعیت روستایی به شهری در سیستان و بلوچستان

  • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس راشکی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان
فهرست